Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

آخرین اخبار
» تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان ...
» ارائه مدلی جهت سنجش ارزش افزوده فکری در شرکتهای بیمه ایرانی ...
» بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح برند از دیدگاه مصرف کننده ...
» معیارهای مالی در صنعت بیمه
» پایداری زیستی همراه با بازاریابی سبز
» بازاریابی سبز و رویکرد مصرف كننده سبز
» مدیریت بر مبنای زهد اسلامی
» اثرات مدیریت سرمایه در گردش در وجوه نقد عملیاتی ...
» نگاه اقتصادی و راهبردی نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران در توسعه صادرات غی ...
» اظهار نظر حسابرس بر خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...
 
جستجو
 
پیوند ها

» آموزشگاه بازاریابی
» سایت رادیو صدای بازاریابی
» پرتال رسمی TMBA
» سايت انتشارات بازاريابی
» سايت روزنوشته های پرویز درگی
» سایت مارکتینگ نیوز
» سایت بانك مقالات بازاريابی
» سایت دوماهنامه توسعه مهندسی بازار
» سایت بازاريابي حسي - ميداني
» سایت استعداد شناسی منابع انسانی شایسته
» سايت مشاوره بازاريابی
» سايت تحقيقات بازاريابی
» آموزشگاه بازارسازان
» دپارتمان نورومارکتینگ
» ماهنامه بازاریاب بازارساز

 
پایان نامه ها ، مقالات
  1. معرفی پایان‌نامه‌هایی که دفاع شده‌اند: در سطح فوق لیسانس و دکتری
  2. معرفی پایان‌نامه‌هایی که درحال دفاع هستند.
  3. معرفی عناوین و پروپوزالهای پذیرفته شده برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری
  4. معرفی مقالات منتشرشده از سوی استادان و دانشجویان دانشگاهها
 
 
تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان

نویسندگان:
کامران قائم‌مقامی
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد
ghaemmaghamik@gmail.com
اکرم توکلی جویباری
کارشناس حسابداری، دانشگاه پیام نور آمل

چکیده TMBA:
آموزش ضمن خدمت یکی از ابزارهای مناسب برای ارتقای سطح مهارت کارکنان می‌باشد. افزایش سطح مهارت در انجام وظایف، موجب افزایش کارایی و بهره‌وری کارکنان می‌شود. این موضوع موجب افزایش میزان رضایت‌مندی شغلی می‌شود. از دیگر سو سبک رهبری در سازمان، تأثیر بسزایی بر میزان رضایت شغلی کارکنان و همسو شدن آنان با اهداف سازمانی دارد. اینکه به کارکنان این اجازه داده شود تا حدی در تصمیمات مشارکت داشته باشند و بهره‌گیری از هوش هیجانی و مدیریت احساسات در تصمیم‌گیری‌ها و رهبری سازمان حضوری فعال و مشارکتی داشته باشند. این مطالعه باهدف بررسی رابطه بین تأثیر آموزش ضمن خدمت بر رضایت شغلی و هوش هیجانی کارکنان انجام‌ شده است. در سازمانهایی که از الگوهای مدیریت مشارکتی برای مدیریت در سطوح مختلف سازمان استفاده می‌کنند، کارکنان در فرآیندهای تصمیم‌گیری نیاز به داشتن مهارت مدیریت هیجان و استفاده از هوش هیجانی دارند. با گنجاندن این موضوع در آموزشهای ضمن خدمت علاوه بر ارتقای کارایی و بهره‌وری کارکنان، منجر به رضایت شغلی آنان نیز می‌شود. در این پژوهش مؤلفه‌های آموزش ضمن خدمت، رضایت شغلی و هوش هیجانی به روش کتابخانه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

واژگان کلیدی: آموزش ضمن خدمت، رضایت شغلی، هوش هیجانی.

 

ادامه مطلب

 
 
ارائه مدلی جهت سنجش ارزش افزوده فکری در شرکتهای بیمه ایرانی

نویسندگان:

زهرا حیدر طالب آبادی
z_talebabadi@yahoo.com
دكتر اعظم سلیمانی
عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
دکتر میرمهرداد پیدائی
عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 
چکیده TMBA:
ارزش افزوده فکري از ديدگاه تئوري مبتني بر منابع به عنوان يک منبع استراتژيک در نظر گرفته مي شود که به شرکت اجازه مي دهد ایجاد ارزش کند. در نتيجه با توجه به نقش ارزش افزوده فکري در ايجاد ارزش کلی در سازمان، در اين پژوهش بر اساس مدل پالیک، ارزش افزوده فکري شرکتهای بیمه مورد مطالعه، مورد سنجش قرار گرفت و به رتبه بندی شرکتهای مذکور از نقطه نظر میزان سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه فیزیکی پرداخته شد. اين پژوهش در مورد شرکتهاي بیمه ای که اطلاعات مالی آنها طي سالهاي 1390 لغایت 1393 در دسترس باشد، انجام پذیرفته است. ابتدا با استفاده از نظر خبرگان و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی مهمترین شاخصه های اندازه گیری ارزش افزوده فکری وزن دهی و سپس شرکتهای بیمه با استفاده از مدل تاپسیس رتبه بندی شدند. نتایج نشان دهنده اولویت بالاتر به ترتیب شاخصه های سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و نهایتاً سرمایه ساختاری است. همچنین نتایج مدل تاپسیس نشان داد شرکت بیمه پارسیان دارای عملکرد مطلوبی از نقطه نظر میزان ارزش افزوده فکری است و رتبه 1 را به خود اختصاص داده است و در نقطه مقابل بیمه آسیا به دلیل وجود ضریب سرمایه انسانی پایینتر، رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.

واژگان کلیدی: ارزش افزوده فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه فیزیکی.

 

ادامه مطلب

 
 
بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح برند از دیدگاه مصرف کننده

نویسندگان:
علیرضا عقیقی
استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور همدان
رامین رباط میلی
دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور همدان
robatmeili.r@arpc.ir

چکیده TMBA:
بسیاری از محققان و مدیران شرکتها به این نتیجه رسیده اند که با ارزشترین دارایی یک شرکت در جهت بهبود فرایند بازاریابی، برند است لذا بازاریابان به منظور کسب موفقیت، باید از عوامل مختلفی که بر ترجیح برند توسط خریداران تأثیر دارند، آگاه باشند و بدانند که مصرف کنندگان برای خرید خود با توجه به نام و نشان تجاری خاص، چگونه تصمیم میگیرند. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر جمع آوری دادهها تحقیقی پیمایشی–توصیفی است. جامعه آماری را کلیه مصرف کنندگان لوازم خانگی در شهر اراک تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه با مقیاس پنج رتبه ای لیکرت بوده است که 191 پرسشنامه قابل استفاده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری پژوهش با استفاده از نرم افزار smartPLS انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ریسک گریزی مصرف کننده مهمترین عامل بر ترجیح برند  است که از طریق محصولات و اعتبار برند حاصل می شود.

واژگان کلیدی: ارزش ویژه برند، ترجیح برند، وفاداری به برند

 

ادامه مطلب

 
 
معیارهای مالی در صنعت بیمه

نویسنده: مرتضی ایلات                                                                                  
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی–بین الملل مؤسسه آموزش عالی سهروردی قزوین
mortezae2008@gmail.com

چکیده TMBA:
بیمه عملی است که در آن بیمه گذار تعهد می کند در صورت بروز حادثه های خاصی خسارات وارده را پرداخت نماید. در صنعت بیمه شاخصهای کلیدی مالی و غیر مالی متعددی وجود دارد. شاخصهایی مانند شاخصهای کلیدی عملکرد، شاخصهای مالیاتی، شاخص بازاریابی، شاخص ارزشی و... . در این مقاله بعد از معرفی برخی ویژگیهای صنعت بیمه، شاخصهای موجود در این صنعت بیان شده اند و مورد بحث قرار گرفته اند.
 

 

واژگان کلیدی: بیمه، شاخصهای کلیدی عملکرد، بیمه گذار، اقتصادی، مالی

 

ادامه مطلب

 
 
پایداری زیستی همراه با بازاریابی سبز

نویسندگان:
دکتر حمیدرضا سلمانی مجاوری
mazisalmani@yahoo.com
فاطمه عمادی
مهسا غلامی
الهام صادقیان

چکیده TMBA:
در سالهای اخیر صاحبنظران در حوزههای مختلف علمی نگرانیهای خود را در رابطه با محیط زیست بیان کردهاند که پژوهشگران و متخصصان بازاریابی نیز از این امر مستثنی نبودهاند، تا اینکه مفهوم جدیدی تحت عنوان بازاریابی سبز مطرح شد و پژوهشهای زیادی به منظور بررسی تأثیر آن و عناصر مربوط به آن بر کسب و کار انجام شد. بازاریابی سبز یک روند جالبی است که امروزه اکثر کشورها در این زمینه شروع به کار کردهاند. کاتب و هلسن بیان میکنند که بازاریابی سبز برنامههای دولت را تقویت میکند. در این مقاله سعی بر اینست که با مفاهیم و اصطلاحات بازاریابی سبز آشنا شده و میزان پیشرفت کشور عزیزمان ایران را مورد بررسی قرار دهیم.


واژگان کلیدی: بازاریابی سبز، قیمت سبز، مکان سبز، ترویج و تبلیغ سبز، بازاریابی سبز در ایران، چالشهای بازاریابی سبز

 

ادامه مطلب

 
 
بازاریابی سبز و رویکرد مصرف كننده سبز

نویسندگان:

سعید میر


چکیده TMBA:
امروزه با توجه به جهانی شدن تجارت، دنیاي کسب و کار دچار تغییرات فراوانی شده و استراتژيهاي پیشین بازاریابی، دیگر جوابگوي نیاز بازار و سازمانها نیست. از طرفی، معضلات مربوط به محیط زیست نظیر گرم شدن زمین و آلودگیهاي زیست محیطی به مسأله اي جهان شمول تبدیل شده و افراد را بر آن داشته تا گامهایی جهت حفظ محیط زیست بردارند (چن 2008 ،1 ). در نتیجه نیاز به تولید محصولات اکولوژیکو فعالیتهاي تجاري سبز ضروري گردید و این امر شرکتها را مجبور به تلفیق موضوعات زیست محیطی با تلاشها و استراتژيهاي بازاریابی نمود. از طرف دیگر، طی سه دهه گذشته، آگاهی مصرف کنندگان نسبت به محیط زیست افزایش یافت و مسأله محیط زیست از یک موضوع حاشیه اي تبدیل به یک مسأله اصلی گردید (اسمعیلی و سید کاظم، 1389 ). از این رو سازمانها همگام با نیازهاي افراد، تلاش نمودند تا با برنامه ریزي و اجراي فعالیتهاي حفاظت از محیط زیست، از یکدیگر پیشی بگیرند زیرا بازاریابی سنتی که بیش از حد بر خواسته هاي مشتریان تأکید می کرد و رفاه اجتماعی و مسائل محیط زیستی را در نظر نمی گرفت، کارایی خود را از دست داده بود.


واژگان کلیدی: بازاریابي سبز، آمیخته بازاریابی سبز، مصرف کننده سبز، تصویر برند سبز، برند سبز

 

ادامه مطلب

 
 
مدیریت بر مبنای زهد اسلامی

نویسندگان:
مریم پورعینی
maryamporeiny@yahoo.com

 

چکیده TMBA:
تئوری و نظریات مدیریت زمانی می توانند در اداره امور جامعه کار ساز و موثر باشد که بر مبنای فرهنگ و سنت ها و آداب جامعه شکل گرفته باشند و بر همین منوال در سازمان ها استقرار یافته و اجرا شوند. نظریه های کاربردی سازمان و مدیریت زمانی گرانبار از ارش های جانعه بوده و کامیابی و توفیق مجریان در به کارگیری آنها در گروی توجه دقیق به باورها و سنت ها و اعتقادات جامعه است (الوانی، سید مهدی، 87).
در سبک مدیریت اسلامی وظایف مدیران را از منظر شریعت اسلام مورد بررسی قرار می گیرد.اصول مدیریت اسلامی بر مبنای ارزش های اسلامی است به طوری که مدیران را یاری دهد تا با بهره جویی از رهنمودهای اعتقادی به کار خود بپردازند.انقلاب اسلامی ایران بر اساس مبانی اسلام شکل گرفته و قانون اساسی پیاده شدن ارزش های اسلامی را در صحنه سازمان ها و نهاد های اجتماعی ،هدف قرار داده است. فرض بر این است که رهنگ باید اسلامی باشد، رهبری و مدیریت باید اسلامی باشد و تفاوت های ماهوی و اساسی بین مدیریت ارزش محور و مدیریت واراداتی به چشم بخورد.

 

واژگان کلیدی: مدیریت، اسلامی، زهد، فرهنگ، آداب جامعه

 

ادامه مطلب

 
 
اثرات مدیریت سرمایه در گردش در وجوه نقد عملیاتی

Effects working capital management At Operating cas
نویسندگان:
زهرا مهدی زاده
مدرس دانشگاه
zmehdizadeh44@yahoo.com

چکیده TMBA:
سرمایه در گردش یک مفهوم کمی و ناخالص دارد، که عبارت است از کل دارایی جاری و یک مفهوم کیفی دارد، که به معنی مابه التفاوت دارایی های جاری و بدهی های جاری است. هنگامی که مدیریت سرمایه در گردش شرکت مطرح می شود؛ مفهوم کیفی آن مد نظر است. به لحاظ واژه شناسی نیز سرمایه در گردش در مقابل عبارت انگلیسی Working capital آورده شده است. و در تعبیر انگلیسی، آن مترادف Circulated Capital است چون آن بخشی از سرمایه شرکت را شامل می شود که، نقش خون در رگهای شرکت را دارد. سرمایه در گردش به طور کلی شامل دو بخش متمایز است: سرمایه در گردش ثابت که در سطح معینی برای انجام عملیات روزمره شرکت نگهداری می شود و سرمایه در گردش متغیر که در زمانهای خاص در طول زمان مورد نیاز هستند.


واژگان کلیدی: وجوه نقد عملیاتی، سرمایه در گردش

 

ادامه مطلب

 
 
نگاه اقتصادی و راهبردی نقش گمرک جمهوری اسلامی ایران در توسعه صادرات غیر نفتی (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویر احمد)

نویسنده:
عارف بهروز
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران
aref.behrooz2013@gmail.com

چکیده TMBA:
هدف از این تحقیق بررسی نقش اساسی و راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران در توسعه صادرات غیر نفتی و مبارزه با قاچاق استان کهگیلویه و بویر احمد می باشد. از این رو در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی این نتیجه حاصل شد به طور اساسی یکی از مؤلفه های اساسی در مبارزه با قاچاق کالا جلوگیری از کالاهای ممنوع الورود در کشور می باشد که از نظر شرع و قانون ممنوع می باشد. بنابراین با توجه به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران رابط بین ورود و صدور کالاهای بازار می باشد؛ می توان  بیان کرد که گمرک استان کهگیلویه و بویر احمد  مرکز راهبردی در مبازره با قاچاق کالا و تقویت اقتصاد درونی استان می باشد. بنابراین گمرک استان کهگیلویه و بویر احمد ایران می تواند از طریق راهبردها و سیاستهای صحیح و متناسب با الگوهای صحیح اقتصادی  نقش اساسی در تقویت صادرات این استان منبع خیز ایفا کند.

واژگان کلیدی: صادرات غیر نفتی، استان کهگیلویه و بویر احمد، گمرک، قاچاق.

 

ادامه مطلب

 

 
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 113 صفحه بعد